Str.Henri Coandă 48, Craiova, România

Impactul și diseminarea rezultatelor proiectului

Impactul proiectului

  Ca urmare a participării la aceste cursuri, cadrele didactice își vor îmbogăți tehnicile didactice, capacitatea de a sesiza nevoile elevilor și de a elabora activități care să aibă drept scop motivarea acestora. Se vor folosi tehnici moderne multimedia, materiale autentice, activități dinamice. Cursurile la care vor participa profesorii selectați după criterii transparente vor avea un impact pozitiv asupra scolii, colegilor si elevilor:

 • abordarea diferenţiată, transdisciplinară a învățării, cu precădere la nivel gimnazial şi liceal;
 • facilitarea descoperirii de noi practici pedagogice aplicate la nivel european in predarea diverselor discipline, bazate pe competențe digitale (tehnologia informatiei si comunicarii-TIC);
 • conștientizarea tendințelor contemporane educaționale la nivel european si sincronizarea cu abordări sistemice de succes din alte țări europene cu tradiție și experiență în domeniu;
 • dezvoltarea competentelor lingvistice prin implicarea în situații de comunicare reală;
 • dezvoltarea competențelor antreprenoriale, a abilităților de a pune ideile în practică prin creativitate, inovație și asumarea de riscuri, precum și a abilităților de a planifica și gestiona proiecte.
Impactul proiectului

Diseminarea rezultatelor proiectului

  Organizația beneficiară a conceput un Plan de diseminare și valorizare a rezultatelor proiectului care cuprinde următoarele activtăți:

 1. 4 întâlniri de popularizare a mobilitatilor de formare continuă: în randul profesorilor ce va participa la primul Consiliu profesoral de la inceputul anului scolar 2017- 2018 - luna septembrie 2017; cu reprezentanți Consiliului elevilor la nivel de școală - luna septembrie 2017; cu reprezentanții Comitetului reprezentativ de părinți la nivel de școală - octombrie 2017; cu reprezentanți ai comunității locale și stakeholderi locali - noiembrie 2017.
  Obiective: furnizarea de informaţii în legătură cu desfăşurarea proiectului ”Dezvoltarea competențelor transversale în societatea cunoașterii” şi împărtăşirea experienţei acumulate
  Mijloace: materiale informative în format electronic și tipărit (pliante, flyere)
  Grup ţintă: 90 de profesori din Liceul Teoretic „Henri Coandă”
  Orizont de timp: septembrie - noiembrie 2017
  Rezultate aşteptate: informarea cadrelor didactice din școală, a reprezentanților Consiliului elevilor, a Comitetului reprezentativ alpărinților și a stakeholderilor din comunitatea locală cu privire la popularizarea programului Erasmus+, KA1 și a proiectului implementat; o bază de date de persoane, organizații, care pot ajuta la multiplicarea proiectului
 2. 6 Workshopuri ”Dezvoltarea durabila prin competențe integrate”.
  Obiective: exploatarea rezultatelor mobilităților
  Mijloace: materiale de la cursuri
  Grup ţintă: cel putin 30 de cadre didactice din județul Dolj/workshop
  Orizont de timp: noiembrie 2017 - decembrie 2018
  Rezultate aşteptate: multiplicarea experiențelor de învățare și a rezultatelor acestora.
 3. Publicarea a trei articole, după cum urmează: un articol în Revista școlii ”Luceafărul tinereții”, cu titlul ”Comunități educaționaledurabile”; un articol în revista Eurodidactica XXI, îngrijită de Casa Corpului Didactic Dolj, cu titlul ”Şcoala în câmpul ofertelor educaţionale contemporane, din perspectiva EDD” și un articol în revista ISJ Dolj “ Repere europene în învățământul doljean”, cu titlul ”COmpetitivitate, COmpetenţă sau COoperare în învăţământul românesc - investiția europeană strategică în educație”.
  Obiective: furnizarea de informaţii în legătură cu desfăşurarea proiectului ”Dezvoltarea competențelor transversale în societatea cunoașterii”, diseminarea și valorizarea practicilor acumulate în timpul cursurilor.
  Mijloace: articole, fotografii
  Grup ţintă: părinți, elevi, cadre didactice din jud. Dolj
  Orizont de timp: decembrie 2017, martie - mai 2018.
  Rezultate aşteptate: informarea publicului interesat din școală, oraș și județ.
 4. Realizarea unei expoziții itinerante cu materiale realizate la cursuri, cu fotografii, cu produse finale realizate în timpul cursurilor, însoțită de servicii de helpdesk privind accesarea de fonduri europene pentru proiecte de mobilități școlare, prin Programul Erasmus+.
  Obiective: diseminarea și valorizarea proiectului, stimularea interesului cadrelor didactice din 5 școli din Craiova și 5 școli din mediul rural, județul Dolj de a participa la proiecte de mobilitate Erasmus+.
  Mijloace: prezentarea proiectului, imagini, broșuri și pliante informative
  Grup ţintă: cadre didactice și elevi din 10 școli din Craiova
  Orizont de timp: martie - mai 2018.
  Rezultate aşteptate: informarea publicului interesat din școală, oraș și județ.
 5. Realizarea a două programe și ore de Curriculum la decizia școlii în anul școlar 2018-2019, la ciclul secundar inferior și superior, bazate pe experiențele din proiect.
  Obiective: punerea în practică și valorizarea experienţelor acumulate în timpul cursurilor.
  Mijloace: 2 programe de studiu și două planificări pentru ciclul secundar (inferior și superior)
  Grup ţintă: 14 cadre didactice și 100 elevi de gimnaziu și liceu din școală
  Orizont de timp: septembrie 2018 - iunie 2019
  Rezultate aşteptate: valorificarea cunoştinţelor dobândite la cursuri.
 6. Organizarea unui seminar cu reprezentanţi ai furnizorilor de formare, instituţii publice de stat și particulare acreditate și profesori pentru promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului.
  Obiective: popularizarea programului Erasmus+, KA1 și a proiectului implementat.
  Mijloace: fotografii, filmulețe, prezentări, comentarii, materiale elaborate în cadrul trainingurilor, metode de formare
  Grup ţintă: cel puțin 70 de participanți
  Orizont de timp: iunie 2019
  Rezultate aşteptate: o mai bună informare a tuturor cadrelor didactice și a publicului interesat cu privire la implementarea unui proiect desfășurat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Programul Erasmus+, KA1.

  La toate acestea se adaugă realizarea unui portofoliu care sa cuprindă metode şi practici utilizate în cadrul cursurilor, publicate on-l ine pe site-ul CCD Dolj și 6 scrisori de informare a mass-mediei locale.

Diseminarea rezultatelor Diseminarea rezultatelor 2