Str.Henri Coandă 48, Craiova, România

Detalii proiect

Nume proiect: Proiect Erasmus+
Acțiunea cheie: 1 - Mobilități individuale pentru învățare
Subacțiunea: 101 – Mobilități ale personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar
Titlu: ”Abordări inovative în formarea de competențe integrate pentru dezvoltare durabilă”
Nr. de referință: 2017-1-RO01-KA101-036548
Perioada de implementare: 24 de luni (01.07.2017 – 30.06.2019)
Aplicant și beneficiar direct: Liceul Teoretic ”Henri Coandă” Craiova
Grant: 30.354 Euro
Manager proiect: Mihaela Brumar
Total nr. participați: 14

Sigla Inovativ

Planul de dezvoltare europeană

  Planul de dezvoltare europeană al Liceului Teoretic ”Henri Coandă” Craiova – nevoile instituționale și domeniile prioritare de dezvoltare, în termeni de cooperare și internaționalizare a ofertei educaționale a instituției:

  În cadrul liceului își desfășoară activitatea Comisia de coordonare a proiectelor și programelor europene. Aceasta a stabilit valorile europene ale Liceului Coandă, direcțiile de dezvoltare a dimensiunii europene a instituției, în perioada 2017-2020, incluse în Planul de dezvoltare instituțională (PDI).
Acestea sunt:

 1. PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE, conform căruia oamenii au şanse egale de a se exprima, de a învăţa şi de a deveni furnizori de informaţii şi valori general valabile: adevăr, bine şi frumos, nediscriminare, şanse egale la educaţie;
 2. MOTIVAREA PENTRU ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII, conceptul de dezvoltare durabilă cu scopul de a avea tineri cât mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare, competenţele personale şi profesionale ale elevilor prin stimularea acestora;
 3. COOPERAREA DIRECTĂ a elevilor, părinţilor şi a profesorilor cu reţele şcolare naţionale şi internaţionale;
 4. DIALOGUL INTERCULTURAL prin activităţi de parteneriate europene, desfăşurate la nivelul instituţiei noastre.

  Strategia proiectului de dezvoltare a unităţii şcolare, realizată pentru perioada 2017-2020, cuprinde priorităţile, obiectivele, ţintele, resursele necesare şi termenele până la care trebuie îndeplinite aceste obiective, precum şi rezultatele aşteptate (în funcţie de itemii de evaluare). În cadrul PDI una din țintele strategice vizează dezvoltarea dimensiunii europene, a egalităţii de şanse, a echității și a incluziunii în educaţia elevilor (ținta strategică 4). În viziune lărgită, integrată, opțiunile strategice ale liceului pe termen mediu și lung sunt următoarele:

 1. Creșterea eficienței exercitării funcțiilor manageriale și orientarea lor spre proces și rezultat, nu spre conformitate birocratică, prin încurajarea schimburilor de experiență și a transferului de know how pentru șefii/responsabilii de compartimente funcționale, pentru asigurarea unui management instituțional eficient și eficace, transparent și echilibrat, bazat pe responsabilizare și implicare pro-activă (ținta strategică 1);
 2. Dezvoltarea curriculară: creşterea accesibilităţii şi flexibilităţii ofertei curriculare ( curriculum nucleu și curriculum la dispoziția școlii), cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi comunicării, în cadrul sistemului de învățare de tip blended learning, prin stimularea unei comunități școlare vibrante, care să angajeze elevii în propria formare și să contribuie la reducerea ratei absenteism/de părăsire timpurie a școlii, pentru realizarea cadrului adecvat educației pentru dezvoltare durabilă (ținta strategică 2);
 3. Dezvoltarea resurselor umane, formarea cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active şi a centrării activităţii pe elev prin conectarea la rețele educaționale naționale și europene, care să faciliteze realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor (ținta strategică 3);
 4. Crearea unor structuri participative elevi- personal propriu - comunitate, pentru transferul informațional.

  Pe termen scurt, pornind de la direcțiile stabilite, câteva dintre priorităţile politicii educaţionale ce urmează a fi implementate în Liceul Teoretic”Henri Coandă” din Craiova, în anul școlar 2016-2017 sunt următoarele:

 1. Dezvoltarea curriculară
  • implementarea unor soluții didactice și metodologice inovatoare, pentru a produce o schimbare la nivelul valorilor, atitudinilor, abilităților de viață ale elevilor - premisă a educației pentru dezvoltare durabilă (EDD);
  • adaptarea ofertei curriculare la nevoile reale de formare ale elevilor;
  • flexibilizarea programelor şi a ofertei educaţionale, permanent adaptate la cerinţele social-economice;
  • propunerea unor cursuri opționale a căror tematică să reflecte conținuturile stagiilor efectuate;
  • aplicarea proiectelor educaţionale ide parteneriat european, capabile să dezvolte abilităţile de viaţă ale elevilor, necesare pentru dezvoltarea individuală a fiecărui copil și tânar, în contextul dezvoltării durabile a societății;
 2. Dezvoltarea resurselor umane
  • monitorizarea perfecţionării/ formării continue a cadrelor didactice, conform legislaţiei în vigoare şi a nevoilor personale;
  • organizarea activităţii de recrutare/ selecţie a cadrelor didactice pe criterii care să vizeze integrarea culturală şi creşterea valorii corpului profesoral;
  • ameliorarea climatului de muncă, astfel încât să devină stimulativ în vederea valorificării întregului potenţial şi obţinerii unor rezultate foarte bune.
 3. Dezvoltarea relaţiilor comunitare
  • reconsiderarea parteneriatului şcoală-familie, implicarea activă a familiei în activitatea școlii;
  • încurajarea schimburilor de experienţă cu elevii şi profesorii din alte şcoli, din ţară sau Comunitatea Europeană;
 4. Asigurarea şi evaluarea calităţii prin:
  • elaborarea unor instrumente de evaluare adecvate specificului unităţii şcolare, care să corespundă prevederilor Standardelor de referinţă.

Top 3 domenii relevante

TOP 3 domenii relevante pentru proiectul INOVATIV:

 • Evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar, din perspective educației pentru dezvoltare durabilă (EDD)
 • Noi curricule inovatoare / metode educaționale / dezvoltare de cursuri de formare
 • TIC - noile tehnologii - competențe digitale